جاذبه ملاکی برای دولتیان

به گزارش مجله بوشهری ها، فرید قدیری: ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد مطابق نامه ای که وزیر اقتصاد به رئیس جمهور در این باره نوشته به یکسری چالش و مسائل اجرایی نسبت داده شده است.

جاذبه ملاکی برای دولتیان

اما واقعیت این است که حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی ها درباره بن بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می دهد سرنخ ماجرا به انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه ها برای ملاکی ارتباط دارد.

مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه ها فوق العاده مجذوب کننده است؛ بنابراین از انواع بهانه ها و مانع تراشی ها استفاده می کنند تا از فروش اموال مازاد خودداری کنند.

نیمه اول امسال فقط 7/ 4درصد از هدف مشخص شده برای سبک سازی دولت از املاک راکد محقق شد. دستگاه ها با 13 ترفند، فرایند شناسایی و فروش ملک مازاد را مختل کرده اند.

انگیزه این مانع تراشی همان راز مجذوب کنندهیت ملاکی برای دولتی ها است. چهار محرک شامل سیاست های مالی منحرف کننده پس انداز ها از راستا سرمایه گذاری مولد به سمت سفته بازی، نااطمینانی و انتظارات تورمی ناشی از بی ثباتی در اقتصاد، سبقت تورم ملکی از تورم عمومی با هجوم سرمایه ها به بازار زمین و مسکن و همچنین حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک باعث این مجذوب کنندهیت شده است. دو گام برای فروش اتوماتیک املاک لازم است.

تامین کسری بودجه 1400 از یک راستا غیرتورمی با مقاومت دستگاه های دولتی روبه رو شده است به طوری که صاحبان املاک مازاد در دولت با 13 حقه ملکی، مقابل فروش این اموال بلااستفاده، بن بست به وجود آورده اند.

املاک مازاد دولت قرار بوده ناجی بودجه کشور شود، اما همچنان نقش قلک دستگاه های دولتی برای حفظ ارزش پس اندازشان در برابر تورم را بازی می کند.

این بدعت دولتی ها طی امسال و دست کم سه سال گذشته، با بهانه های مختلف و بعضا کارشکنی های پشت پرده، پیش رفته است.

اما اخیرا وزیر اقتصاد برای تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه به شکل غیرتورمی، در نامه ای به رئیس جمهور، مانع تراشی های دستگاه های دولتی را لیست کرده و خواستار اجرای قانون فروش املاک مازاد از سوی دولت شده است.

مطابق بودجه 1400، مقرر شده بود امسال 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش املاک مازاد دولتی، تامین شود، اما در 6 ماه اول امسال، فقط 7/ 4 درصد از هدف نیمساله فروش این املاک، محقق شد که بیانگر اشکال بزرگ در کار دستگاه ها است.

بررسی ها درباره کلید فروش املاک مازاد دولتی حاکی است، قبل از تکرار تجربه های شکست خورده قبلی در دولت برای گشایش قفل املاک بلااستفاده و مازاد بر نیاز دستگاه ها، این بار باید در اقدامی کارگشا و منطقی، ابتدا راز جاذبه املاک مازاد موشکافی شود.

اقدامات تا به امروز، فقط به تدوین قوانین تکراری برای مشخص مهلت زمانی فروش املاک مازاد محدود بوده و هیچ زمان، سیاستگذار سراغ راه چاره هایی که محرک های انگیزه ملاکان دولتی برای ملاکی (نیروی جاذبه) را نشانه رود و باعث فروش اتوماتیک این املاک از سوی دستگاه ها شود، نرفته است.

راه چارهها، پس از کشف راز جاذبه املاک مازاد، مشخص می شود. شناسایی منبع این جاذبه می تواند به کشف پادزهر مقاومت در فروش منجر شود که در نهایت باعث بن بست شکنی از راستا عرضه املاک مازاد دولت به بازار مصرف و تامین منابع بودجه کشور خواهد شد.

نیروی جاذبه املاک از کجاست؟

بررسی ها درباره منشأ نیروی جاذبه املاک مازاد در دستگاه های دولتی نشان می دهد، این نیرو از چهار محل نشأت می گیرد. جاذبه املاک از یکسو اشتهای دستگاه ها برای خرید بیشتر (سرمایه گذاری غیرمولد) انواع اراضی و ساختمان را به بهانه های مختلف، افزایش داده و از سوی دیگر باعث چسبندگی بالای دستگاه ها به املاک تحت مالکیت شان و طفره از فروش آن ها شده است.

چهار عامل این نیروی جاذبه شامل سیاست های مالی منحرف کننده پس انداز ها از راستا سرمایه گذاری مولد به سمت سفته بازی، نااطمینانی ناشی از بی ثباتی در اقتصاد و شکل گیری انتظارات تورمی، سبقت تورم ملکی از تورم عمومی ناشی از هجوم سرمایه ها به سفته بازی با زمین و مسکن و همچنین حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک می شود.

سیاست های ضدتولید و مشوق سفته بازی

سیاست های غلط مالی باعث شده پس انداز ها به جای آنکه از طریق بازار پول و بازار سرمایه، روانه بخش های مولد شود، به سمت بازار خرید ملک منحرف شده و حبس سرمایه ها در املاک بلااستفاده را رقم بزند.

دستگاه های دولتی هم مثل افراد حقیقی برای حفظ ارزش پول و پس انداز، گزینه اول خود را بازار ملک می دانند. این بازار، از یکسو بدون ریسک ارزیابی می شود و از سوی دیگر، ارزش واقعی دارایی سرمایه گذاران ملکی را در برابر تورم، حفظ می کند.

این راستا انحرافی برای سرمایه گذاری، اما می توانست در صورت سیاستگذاری درست در بخش های مالی، گزینه آخر باشد و به جای آن، سپرده گذاری در بانک ها یا سرمایه گذاری در بازار سهام باعث شارژ منابع و اعتبارات موردنیاز بخش های مولد اقتصاد شود.

اما فعلا مداخله در بازار ها و سیاست های دستوری در حوزه قیمت ها، بخش های مولد را از سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی محروم کرده و بازار ملاکی را گزینه اول سرمایه گذاران قرار داده است.

شارژ ملاکی با انتظارات تورمی

محرک دیگر در این راستا انحرافی، انتظارات تورمی است که تحت تاثیر نااطمینانی به آینده و مبهم بودن چشم انداز مالی شکل می گیرد.

در شرایط نااطمینانی، حفظ ارزش واقعی دارایی در اولویت قرار می گیرد. انتظارات تورمی نیز در اثر کارکرد نامناسب متغیر های مالی ناشی از همان سیاستگذاری غلط و البته تحت تاثیر ریسک های غیرمالی شکل می گیرد.

طی سال های 97 تا اواخر 99، فرایند تشدید انتظارات تورمی باعث شد جریان سفته بازی ملکی به شکل کم سابقه در بازار زمین و مسکن فعال شود که نتیجه اش، خرید های سرمایه ای (غیرمصرفی) املاک و تشدید جهش قیمت مسکن شد.

موج سواری روی جهش قیمت

جهش قیمت مسکن و سبقت تورم ملکی از تورم عمومی، عامل سوم نیروی جاذبه املاک مازاد در دستگاه های دولتی است. در فاصله ابتدای سال 97 تا پایان مهر ماه، در حالی که تورم عمومی به میزان 230 درصد بوده، تورم مسکن (در تهران) معادل 460 درصد ثبت شده است.

معنای این دو نرخ آن است که در دوره اخیر، ارزش واقعی املاک در برابر تورم، حداقل سه برابر شده است. این چنین بازار پرسود و پناهگاه امن سرمایه ها در برابر تورم عمومی به سرمایه گذارانش که بخش بزرگی از آن ها ملاکان حقوقی -دستگاه ها، سازمان ها و... - هستند، سیگنال روشن برای مقاومت در برابر فروش و آزادسازی سرمایه های محبوس را می دهد.

البته، همین هجوم جریان خرید های غیرمصرفی و حبس سرمایه در بازار ملک، خود عاملی برای رشد نجومی قیمت زمین و مسکن شده است.

دستگاه های دولتی، عمدتا صاحب زمین هستند تا ساختمان و از آنجا که تورم زمین به مراتب بیشتر از تورم مسکن است، چسبندگی ملاکان حقوقی به املاک محبوس نیز بیشتر از چسبندگی ملاکان حقیقی -به واحد های مسکونی بلااستفاده- است.

تورم زمین در تهران در فاصله ابتدای 97 تا پایان مهر ماه، 650 درصد بوده است. این رشد قیمت در مقایسه با تورم 460 درصدی مسکن در این فاصله، مجذوب کنندهیت بیشتر زمین های دولتی برای دستگاه ها را نشان می دهد.

طی سه دهه گذشته در بازار املاک شهر تهران، میانگین نرخ تورم سالانه زمین حدود 30 درصد بوده و همین شاخص برای مسکن حدود 25 درصد که مقایسه هر دو نرخ با میانگین نرخ تورم عمومی سالانه که حدود 20 درصد بوده، به خوبی یکی از محل های تولید نیروی جاذبه املاک مازاد را مشخص می کند.

سود بدون هزینه بازار ملاکی

بررسی هادرباره محل های تولید نیروی جاذبه ملاکی در دستگاه های دولتی، آدرس چهارم را حیاط خلوت مالیاتی درون بازار ملک معرفی می کند.

خرید غیرمصرفی ملک و حبس آن، هیچ هزینه یا ریسکی برای ملاک ندارد. برآورد می شود حدود دو سوم معاملات ملکی سه سال گذشته از طریق خریدارانی انجام شده که هیچ قصد بهره برداری مصرفی (استفاده سکونتی از آپارتمان یا استفاده ساختمانی از زمین) نداشته اند بلکه ملک را منجمد کردند تا از سود سالانه ناشی از رشد قیمت آن، بهره ببرند.

این اقدام سفته بازانه اگر حیاط خلوت مالیاتی وجود نداشت، قابل ادامه نبود. سیاستگذار اینجا هم غفلت کرده و امروز تاوان آن به شکل ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد بروز پیدا کرده است.

در دنیا برای مقابله با جریان سفته بازی ملکی، از ابزار مالیات سالانه استفاده می شود. این مالیات، ریسک راکدگذاشتن ملک را تا حد بازدارندگی از سفته بازی، بالا می برد و باعث عرضه املاک به بازار مصرف می شود.

راه چاره چیست؟

سیاستگذار به استناد واقعیت بازار املاک دولتی -محرک های 4 گانه دستگاه های دولتی برای نگهداری املاک مازاد و بیشتر کردن املاک خود- دو گام اصلی باید برای آزادسازی سرمایه های محبوس در درون دولت، بردارد.

گام اول به عنوان شرط لازم، ایجاد ریل پایدار برای برقراری ثبات مالی، کاهش انتظارات تورمی و مجذوب کننده سازی بخش های مولد برای سرمایه گذاری است.

گام دوم، اما شرط کافی محسوب می شود که برای این منظور باید پناهگاه امن سفته باز های ملکی، با ابزار مالیات بر دارایی ملکی برای این جریان غیرمصرفی و مخرب اقتصاد، ناامن شود.

13 حقه حفظ املاک مازاد

وزیر امور مالی و دارایی اخیرا در نامه ای به رئیس جمهور، با اشاره به تکالیفی که بودجه 1400 کل کشور برای این وزارتخانه در حوزه تامین مالی غیرتورمی با فروش املاک مازاد دستگاه های دولتی مشخص کرده است، از عدم حصول منابع ناشی از ناکامی در فروش این املاک خبر داد.

مطابق این نامه نگاری، امسال باید به میزان 20 هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد، منابع مالی آزاد شود. معنای این هدف گذاری آن است که در مدت 6 ماه باید 10 هزار میلیارد تومان از این محل، منابع در اختیار دولت برای تامین کسری بودجه قرار می گرفت، اما کل مبلغی که در نیمه اول امسال با فروش املاک مازاد دولتی، آزاد شد 473 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که کارگروه های ملی و استانی مسوول شناسایی املاک مازاد و بلااستفاده دستگاه های دولتی، در همین نیمه اول امسال تعداد 120 فقره ملک به ارزش 1420 میلیارد تومان شناسایی کردند که قابلیت فروش داشت، اما به خاطر آنچه وزیر اقتصاد مسائل و چالش های فروش املاک مازاد در نامه خود به رئیس جمهور اعلام کرده، حدود یک سوم از همین تعداد ناچیز املاک شناسایی شده، آزاد شد.

البته تعداد کل املاک مازاد دولت خیلی بیشتر از همین 120 پلاک است. بخش زیادی از این املاک، در تهران و سایر شهر های بزرگ و گران بازار ملک، منجمد شده است.

اما آیا آنچه تحت عنوان چالش های فروش املاک مازاد دولتی مطرح است، واقعا چالش است یا بیشتر شبیه حقه های ملکی می ماند؟ بررسی ها در این باره حاکی است، همه دست کم 13 موردی که وزیر اقتصاد در لیست 15 چالش فروش املاک مازاد به آن ها اشاره کرده، بهانه ها و مانع تراشی ها از سمت دستگاه هاست که برای طفره از حبس زدایی سرمایه ها، راستا فروش را مختل کرده است. لیست این ترفند ها در جدول درون این گزارش تشریح شده است.

منبع: فرارو
انتشار: 7 دی 1400 بروزرسانی: 7 دی 1400 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1850

به "جاذبه ملاکی برای دولتیان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جاذبه ملاکی برای دولتیان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید